Forside

20. juli 2014
10:31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. juli 2014
10:31

ENERGIMÆRKNNINGReferencer

Facaderenovering

E/F Phistersvej 24

E/F Grønnegade 37

Nørre Søgade 27-27A

Peblinge Drossering

A/B Guld-Peter


Tagudskiftning

Vesterbrogade 89

Nørre Søgade 33

Roskildevej 47


Nybyggeri

Rungsted Tværvej

Allehelgens Kirke, Ungarnsgade 43

HF Frederikshøj 264


Energirenovering

A/B Carl Møllers Allé 2-4

Vesterbrogade 89


Altaner

A/B Carl Møllers Allé 2-4

A/B Oehlenschlägersgade 16

A/B Kjeldsbogård

A/B Erik Ejegod


Tagboliger

Blegdamsvej 66

Søndre Fasanvej 95-99, Valby Langgade 38

Centrumgaden 6

A/B Islands Brygge 3-5

Roskildevej 47


Kloakrenovering

A/B Højgården

A/B Fasanen & A/B Skorpen

E/F Sandalsparken

Fredericiagade 2


Tilstandsvurdering

A/B Carl Møllers Allé 2-4

E/F Falkoner Allé 44.46

Kildevældsgade 71

A/B Østrigsgade 11-13

E/F Søfryd, Kastrupvej 2-2A Øresundsvej 46-50

 


Andelsvurdering

A/B Bredegrund

A/B Mølletoften

A/B Østrigsgade 11-13

A/B Vårgården, Gammelmosevej 335-339 Buddinge Hovedgade 332

A/B Glentehus, Nordre Fasanvej 237-Glentevej 6-8


Statiske beregninger

Rungsted Tværvej

Østerbrohuset, Århusgade 101-103

E/F Fiolstræde 30-32

Svanemøllevej 15

A/B Østre Ringvej 11-17

Vestre Fængsel

Højleddet 38, Holte

Søgade 18 B, Sorø

Toppen 16

Frederikkevej 31


Elevatoretablering

Bryggervangen 60-76


Vinduesudskiftning

A/B Nørre Søgade 33


Trapperumsistandsættelse

E/F Marstrand

A/B Højgården


Udredningsopgaver

E/F Søfryd

Hovedgaden 48, Skibby

A/B Østrigsgården,

Harbour House II, Sundkrogsgade 17-19


 
 

Peblinge Dossering 38


 
 
 
 
 

Billede 1 -2
Nørre Søgade 27-27A

Billede 3-5
Nørre Søgade 33


 
 

Østrigsgade 11-13


 

A/B Højgården, kloak

 

Kælderydrevægge fugtisoleres.
2010-2011.
6 mill.
Kloak udskiftes.


 

Vesterbrogade 89, byfornyelse

Baghus nedrives.
2011-2014.
35 mill.

Tagbeklædning udskiftes og efterisoleres.
Gavle og bagvanter efterisoleres.
Råd- og svampeskader udbedres.


Eibye Rådgivning blev startet i 2009 af Flemming Eibye. Siden da har virksomheden ekspanderet til i dag at beskæftige 4 ingeniører, 1 teknisk designer, 1 receptionist samt 1 elev.

FORRETNINGSIDÉ
Eibye Rådgivning vil hjælpe ejendomejere med at vedligeholde og udvikle deres ejendomme, således at de matcher tidens krav og standarder.

MISSION
Eibye Rådgivning vil bistå og rådgive sine kunder i forbindelse med planlægnings-, projekterings- og ledelsesopgaver indenfor byggeri og anlæg. Eibye Rådgivning søger at lave løsninger, der som minimum holder lige så længe, som byggefinanseringen løber.

MIDLER
Opfyldelsen af Eibye Rådgivning forretningsidé og mission sker ved hjælp af:

Teknologisk veluddannede og engagerede medarbejdere, der udarbejder kvalificerede løsninger på teknologiske problemer.
En kundefokuseret holdning eksternt og internt i virksomheden.
En kvalitetssikring af de leverede ydelser.
En løbende forbedringsproces.
En ledelse, der går i spidsen og deltager aktivt i udøvelsen af virksomhedens drift med udgangs-punkt i krav til sig selv om service, troværdighed og kompetence.

UVILDIG RÅDGIVNING
Eibye Rådgivning fungerer som rådgiver uafhængig af produktionsinteresser, og uden ejerinteresser udenfor den interne rådgiverkreds i firmaet.

Det er således firmaets idé at bevare og værne om en troværdighed som rådgivere med deraf følgende krav til os selv om “gennemsigtighed” ved kundeforhold og øvrige forretningsanliggender.
I Eibye Rådgivning er der opstillet kvalitetsmål og -politik. Kvalitetsmålet udtrykkes som følger: “Under mottoet service – troværdighed – kompetence og under iagttagelse af firmaets kvalitetspolitik at levere kunden de aftalte ydelser i den aftalte kvalitet, til aftalt tid og i øvrigt på en sådan måde, at vi opnår kundens tilfredshed”.

KVALITETSSTYRING
For Eibye Rådgivning kvalitetspolitik kan man sammenfattende sige, at målet er en situation, der kan dækkes under betegnelsen total kvalitetsstyring.

Kvalitetssikring af de enkelte projekter sker ved indarbejdede rutiner for planlægning, gennemførelse og dokumentation.

 

MILJØSTYRING
Eibye Rådgivning har en klart formuleret miljøpolitik. Eibye Rådgivning deltager aktivt i udvikling og afprøvning af økologisk fordelagtige elementer i byggeriet med henblik på at være på forkant også på dette område. Miljø- og kvalitetsstyringen i Eibye Rådgivning er integreret og dokumenteret i “Kvalitetshåndbog”, som kan rekvireres til enhver tid. Der udarbejdes årligt en miljøredegørelse.

SERVICEBEVIDSTHED
Det er afgørende for virksomheden, at de enkelte medarbejdere sætter kunden i centrum. Det er med andre ord ikke nok, at vore foreslåede tekniske løsninger er rigtige. Vi ønsker og arbejder bevidst på at blive oplevet som gode samarbejdspartnere, der tilgodeser hensynet til god kommunikation, fleksibilitet, overholdelse af tidsfrister og øvrige aftaler med mere.

ENERGIMÆRKE

Ved salg eller udlejning er det lovpligtigt krav at få udarbejdet et energimærke.

Energimærkning giver overblik over ejendommens energiforbrug.

Energimærket er gyldigt i op til 10 år, og uanset hvor mange gange en bolig skifter ejer, så kan det samme gyldige energimærke bruges.

Energimærkningen mister dog sin gyldighed, hvis du bygger om eller laver ændringer, der i væsentligt omfang påvirker din boligs energiforbrug.

Energimærkning

En energimærkning er en gennemgang af en bygnings energimæssige tilstand, og består af en vurdering, der viser energiforbruget samt besparelsesforslag til forbedringer, der kan betale sig at gennemføre.

Energimærkningen udføres af certificerede energikonsulenter, som foretager vurderingen på en skala fra A-G, hvor A er det laveste energiforbrug.

Det er sælgers eller udlejers ansvar, at få lavet en energimærkning, og inden en købsaftale indgås, skal køber gøres bekendt med denne.

Hvilke bygninger skal energimærkes?

Det er lovpligtigt at energimærke større privatejede ejendomme på over 1.000 m2, og bygninger på over 250 m2, der ejes eller benyttes af offentlige institutioner og virksomheder m.v. Dette betyder, at disse ejendomme altid skal have en gyldig energimærkning.

Derudover skal alle nye bygninger, der er over 60 m2, energimærkes inden de tages i brug.

Energimærkning uden bygningsgennemgang – Automatmærke

Et automatmærke er en simplere energimærkning, som baseres på BBR oplysninger. Ved følgende kriterier er det muligt, at få et automatmærke:

  • Hvis huset er et enfamiliehus.
  • Hvis bygningen er maksimalt 25 år gammel.
  • Hvis huset er lige så energivenligt, som da det var nyt.
  • Hvis huset er opført i 2006 eller senere, og ansøgningen om byggetilladelse er indsendt til kommunen den 1. april 2006 eller senere, skal der endvidere kunne svares ja til, at huset blev energimærket inden færdigmeldingen til kommunen.

Ved en automatmærkningen foretages der ikke en bygningsgennemgang, som normalt, hvilket betyder at denne udføres til en lavere pris. I praksis betyder det at energikonsulenten ikke kommer ud og laver en vurdering, men i stedet baserer energimærkningen på oplysninger fra BBR og en erklæring, som ejeren selv skal udfylde.

Ejendommen vil blive sammenlignet med andre huse fra samme tid, så hvis der er lavet energimæssige forbedringer som f.eks. etablering af solceller, kan dette ikke ses i en automatmærkning. Hvis dette er tilfældet, vil det derfor være mere fordelagtigt at få foretaget en normal energimærkning.

Fritagelse for energimærkning

Der er nogle bygninger, som ikke kræver energimærkning. Dette gælder bl.a. for tilbygninger, garager, udhuse, kolonihavehuse og bygninger, der er under 60 m2.  Desuden kan fredede bygninger også fritages.

Energimærkning af ejerlejligheder

Det er lovpligtigt at energimærke en ejerlejlighed ved salg. Hvis byggeriet består af flere etager, vil der blive udarbejdet en energimærkning for hele ejendommen.

Ejerforeningen har ansvar for at få udarbejdet denne energimærkning, så ejerne kan få det uden beregning. I denne sammenhæng kan energimærkningen også bruges til salg af andre lejligheder i bygningen, inden for gyldighedsperioden.

Energimærkning af nyopført hus

Ved et nyopført hus eller bygning, er det et krav at få det energimærket. Dette gøres efter en simplere fremgangsmåde, da der ikke udregnes energibesparende løsninger.

Generelt skal alle nyopførte bygninger på 60m2 eller derover energimærkes, som en kontrol for at se om bygningen overholder alle energikrav i bygningsreglementet. Dette gælder også for sommerhuse, selvom de ikke længere skal energimærkes ved salg eller udlejning

 


 

Kontakt os via email: mail@eibyeraadgivning.dk
eller på telefon-nummer: 88 82 09 99

Eibye Rådgivning
Jernholmen 36, 1. sal
2650 Hvidovre